Karta Wędkarska komisja egzaminacyjna

Powiadom znajomego:

 

 

           karta_wedkarska.jpg

 

 

Bez posiadania karty wędkarskiej  nie wolno łowić ryb

 

Karta wędkarska jest dokumentem uprawniającym do amatorskiego połowu ryb. Z tego obowiązku zwolnieni są w Polsce jedynie osoby do lat 14 , cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce .
Karta wędkarska to dokument wydawany przez starostwo powiatowe na podstawie zaświadczenia wystawionego przez powołane komisje egzaminacyjne które potwierdzą znajomość przepisów z Ustawy o Rybactwie Śródlądowym 

 

              Komisja egzaminacyjna w naszym kole wystawia zaświadczenie o zdanym egzaminie po wpłaceniu przelewem pocztowym na konto Okręgu. 

 

                        

  Nasz rejon podlega pod PZW Okręg Katowice.

opłata wynosi :


50 zł - Podstawowa
30 zł - młodzież na podstawie ważnej legitymacji szkolnej i studenci do lat 24
00 zł – Młodzież do 16 roku życia (członek uczestnik) kobiety bez względu na wiek

 

      Egzaminy na Kartę Wędkarską w Rybaczówce    Koła 62 odbędą się w godz.9.00-13.00 w dni:

Od stycznia do maja w każdą pierwszą i trzecią sobotę miesiąca

Od Maja do Grudnia w pierwszą i trzecią Sobotę miesiąca w godz.9.00 do 11.00

1. Zainteresowana osoba zgłasza się do siedziby koła PZW w celu ustalenia terminu oraz zakresu egzaminu na kartę wędkarską potwierdzającego wiedzę z zakresu zasad wędkowania, łowienia ryb i ich ochrony, praw i obowiązków wędkującego.

 

2. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest:

- ukończone 14 lat,

- posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość (ze zdjęciem),

- dokonanie opłaty egzaminacyjnej na konto Okręgu PZW w Katowicach (bank, poczta, itp.),

- przedstawienie komisji dowodu wpłaty.

 

3. Osoba zainteresowana przystępuje do egzaminu ustnego lub pisemnego w formie testu przed Komisją Egzaminacyjną powołaną na wniosek koła przez Zarząd Okręgu PZW w Katowicach stosowną uchwałą. Egzamin przeprowadza się ze znajomości Ustawy o rybactwie śródlądowym z dnia 18.04.1985 r. z późniejszymi zmianami (Dz.U.nr 66/99 poz 750) oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12.11.2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz.U.nr 138/01 poz. 1559 ze zmianami).

 

4. Egzamin obejmuje m. in. następującą tematykę:

a) prawa wędkującego,

b) obowiązki wędkującego,

c) zasady wędkowania,

– zasady łowienia ryb spokojnego żeru i ryb drapieżnych,

– wymiary ochronne ryb,

– okresy ochronne ryb,

d) zachowania na łowisku,

e) rozpoznawanie gatunków ryb.

 

5. Do przeprowadzenia egzaminów przewodniczący komisji egzaminacyjnej wyznacza zespół egzaminacyjny w składzie minimum 2 członków komisji.

  

6. Za zdany egzamin uznaje się 70% prawidłowo udzielonych odpowiedzi.

 

7. Po obliczeniu punktów komisja egzaminacyjna podaje wynik egzaminu.

 

8. Osoby, które przed komisją egzaminacyjną nie wykazały niezbędnej wiedzy, mogą ponownie przystąpić do egzaminu po upływie 7 dni, bez wnoszenia dodatkowych opłat.

 

9. W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku komisja wpisuje daną osobę do rejestru zaświadczeń nadając sygnaturę zawierającą kolejny numer oraz sporządza dwa egzemplarze zaświadczenia o zdanym egzaminie podpisanego przez przewodniczącego składu komisji, z imienną pieczęcią oraz przez drugą osobę – członka komisji, z czego jeden egzemplarz otrzymuje osoba zainteresowana, a drugi egzemplarz pozostaje w aktach koła.

 

10. Osoba, która zdała egzamin zgłasza się do starostwa powiatowego w swoim miejscu zamieszkania z zaświadczeniem o zdanym egzaminie i składa wniosek o wydanie karty wędkarskiej.

 

 

            Komisja Egzaminacyjna powołana Uchwałą Zarządu Okręgu Katowice Nr.18/2020 z dnia 20.12.2020r.   

                  w składzie:                                               

 Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej

 

                     1.   Ireneusz Magoń    

                     2.   Artur Borowski

                     3.   Adam Pisek

                     4.    Mieczysław Markwa

 
  

 

 

 

TU można zrobić test na kartę wedkarską

 

Konto do wpłaty za egzamin 93 1020 2313 0000 3102 0337 7066 należy w tytule napisać koło nr 62 Wodzisław Śl. bardzo ważne

Menu