Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Akty prawne zobacz archiwum

Ustawa o rybołóstwie morskim

Akty prawne | 2009-07-18 | Publikujący: Koło PZW w Rypinie

Dziennik Ustaw z 1996 r. Nr 34 poz. 145 USTAWA z dnia 18 stycznia 1996 r. o rybołówstwie morskim. (Dz. U. z dnia 21 marca 1996 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa reguluje zarządzanie żywymi zasobami morza oraz prowadzenie działalności w zakresie rybołówstwa morskiego.2. Przepisy ustawy stosuje się do:1) rybołówstwa morskiego w granicach polskich obszarów morskich,2) rybołówstwa morskiego poza granicami polskich obszarów morskich, wykonywanego przez statki rybackie o polskiej przynależności,z zastrzeżeniem ...... więcej

Ustawa o rybactwie śródlądowym art.11-30

Akty prawne | 2009-07-18 | Publikujący: Koło PZW w Rypinie

Ustawa o rybactwie śródlądowym Akty prawne | 2005-12-10 | Publikujący: PZW Ustawaz dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym Art. 11. Zabrania się połowu ryb i raków przez wyciąganie ich z nor oraz naruszania nor. Art. 12. 1. Publiczne śródlądowe wody powierzchniowe płynące dzieli się na obwody rybackie. 1a. Do obwodu rybackiego nie włącza się wód znajdujących się w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody, w których jest zabronione wykonywanie rybactwa, oraz wód w sztucznych zbiornikach przeznaczonych do chowu ...... więcej

Ustawa o rybactwie śródlądowym art 1-10

Akty prawne | 2009-07-18 | Publikujący: Koło PZW w Rypinie

Akty prawne | 2005-12-10 | Publikujący: PZW Ustawaz dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Art. 1. 1. Ustawa określa zasady i warunki ochrony, chowu, hodowli i zasady i warunki ochrony, chowu, hodowli i połowu ryb w powierzchniowych wodach śródlądowych, zwanych dalej ,,wodami\", w wodach znajdujących się w urządzeniach wodnych oraz w obiektach przeznaczonych do chowu lub hodowli ryb. 2. Za chów ryb uważa się działania zmierzające do utrzymywania i zwiększania produkcji ryb, a za hodowlę - chów połączony z doborem i selekcją, w celu ...... więcej

Taryfikator mandatów

Akty prawne | 2009-07-18 | Publikujący: Koło PZW w Rypinie

Taryfikator mandatówDziennik Ustaw Nr 208 -14382- Poz. 2023 ROZPORZĄDZENIEPREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. z dnia 8 grudnia 2003 r.) Na podstawie art. 95 § 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. Nr 106, poz. 1148 oraz z 2003 r. Nr 109, poz. 1031) zarządza się, co następuje:§ 1. 1. Rozporządzenie określa wysokość grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego za wybrane rodzaje ...... więcej

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie

Akty prawne | 2009-07-18 | Publikujący: Koło PZW w Rypinie

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie Akty prawne | 2005-12-10 | Publikujący: PZW ROZPORZĄDZENIEMINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 17 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. z dnia 4 lutego 2003 r.) Na podstawie art. 2 ust. 2 i art. 21 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 750, z ...... więcej

RYBY POD OCHRONĄ

Akty prawne | 2009-02-06 | Publikujący: Koło PZW Brzeg nr 1

aloza (Alosa alosa) babka czarna (Gobius niger) babka czarnoplamka (Gobiusculus flavescens) babka mała (Pomatoschistus minutus) babka piaskowa (Pomatoschistus microps) ciosa (Pelecus cultratus) - poza obszarem wód Zalewu Wiślanego dennik (Liparis liparis) głowacz białopłetwy (Cottus gobio) głowacz pręgopłetwy (Cottus poecilopus) igliczniowate (Syngnathidae) - wszystkie gatunki jesiotr zachodni (Acipenser sturio) kiełb białopłetwy (Romanogobio albipinnatus) kiełb Kesslera (Romanogobio kessleri) kozowate (Cobitidae) - wszystkie gatunki kur rogacz ...... więcej

ZWIERZĘTA CHRONIONE

Akty prawne | 2009-02-06 | Publikujący: Koło PZW Brzeg nr 1

Na podstawie art. 27c ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079, Nr 100, poz. 1085 i Nr 110, poz. 1189) zarządza się, co następuje:§ 1. Ustala się listę gatunków zwierząt rodzimych dziko występujących objętych ochroną gatunkową ścisłą, stanowiącą załącznik nr 1 do rozporządzenia.§ 2. Ustala się listę gatunków zwierząt rodzimych dziko występujących objętych ochroną gatunkową częściową, stanowiącą załącznik nr 2 do rozporządzenia.§ 3. W stosunku do rodzimych dziko ...... więcej

NOWE PRAWO WODNE

Akty prawne | 2009-02-06 | Publikujący: Koło PZW Brzeg nr 1

USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne. (Dz. U. z dnia 11 października 2001 r.)Nowelizacja: Zmiana w ustawie Prawo wodne wprowadzona dnia 03.06.2005 Dz.U. 130 poz. 1087 – art. 1 Dział IZasady ogólne Rozdział 1Przepisy ogólneArt. 1. 1. Ustawa reguluje gospodarowanie wodami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności kształtowanie i ochronę zasobów wodnych, korzystanie z wód oraz zarządzanie zasobami wodnymi.1a. Ustawa reguluje sprawy własności wód oraz gruntów pokrytych wodami, a także zasady ...... więcej

USTAWA RYBACKA

Akty prawne | 2009-02-06 | Publikujący: Koło PZW Brzeg nr 1

Art.1.1.Ustawa reguluje zasady i warunki ochrony, chowu, hodowli i połowu ryb w powierzchniowych wodach śródlądowych, zwanych dalej \"wodami\". 2.Za chów ryb uważa się działania zmierzające do utrzymywania i zwiększania produkcji ryb, a za hodowlę - chów połączony z doborem i selekcją, w celu zachowania i poprawienia wartości użytkowej ryb. 3.Ryby i inne organizmy wodne żyjące w wodzie stanowią jej pożytki. 4.Przepisy ustawy nie naruszają postanowień umów międzynarodowych dotyczących gospodarki rybackiej w wodach granicznych. Art.2.1.Przepisy ...... więcej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa morskiego

Akty prawne | 2009-02-05 | Publikujący: Koło PZW Jarocin Miasto

Zezwolenia na wędkowanie w wodach morskich wydają Okręgowe Inspektoraty Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie, Słupsku i Gdyni oraz ich przedstawicielstwa w kilkunastu miastach portowych. Do wyboru mamy zezwolenia 30-dniowe lub całoroczne, które ważne są w całej polskiej strefie ekonomicznej. W czasie wędkowania w Bałtyku należy przestrzegać limitów dobowych oraz wymiarów i okresów ochronnych wynikających z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 20 lipca 2004 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów ...... więcej